Usuario - - Acceso de usuarios
Martes - 16.Julio.2024

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
Axudas Axudas
Legislación que afecta a Los Autónomos
Noticias de Prensa
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: Noticias > Axudas

ultima hora 650x130

Axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILES)

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo

ORDE do 20 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILES), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

 
 
A finalidade deste réxime de axudas é fomentar e promover na Comunidade Autónoma de Galicia a creación de empresas innovadoras, económica e financeiramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local e no medio rural, mediante o financiamento parcial dos custos necesarios para a posta en marcha daqueles proxectos empresariais previamente cualificados como iniciativas locais de emprego (ILE) e inscritas no rexistro administrativo habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Promoción do Emprego e nas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.
 
 
 Entidades beneficiarias.
 
1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as empresas privadas constituídas e que iniciasen a súa actividade, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos/as e as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que obtivesen a cualificación como iniciativa local de emprego, e non transcorrese máis dun ano desde a notificación da resolución de cualificación, ou de ser o caso, no prazo que se estableza na resolución de cualificación, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para cada tipo de axuda.
 
No caso de sociedades civís e comunidades de bens, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude coma na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar para cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiario. En calquera caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación.
 
2. Entenderase que unha empresa está constituída desde o momento da súa inscrición no correspondente rexistro mercantil, ou, de ser o caso, no Rexistro de Cooperativas. Cando se trate de empresario ou empresaria individual ou comunidade de bens, cando cause alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda.
 
3. Entenderase que inicia a súa actividade empresarial cando cause alta no imposto de actividades económicas ou, de ser o caso, desde a data de alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda.
 
 
Modalidades de axuda
 
 
1. Ao abeiro deste programa poderán solicitarse os seguintes tipos de axudas:
 
a) Subvención á creación directa de emprego estable.
 
b) Subvención para a contratación de expertos técnicos de alta cualificación.
 
c) Apoio á función xerencial.
 
d) Subvención financeira.
 
e) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.
 
2. Terán a consideración de accións subvencionables as que se produzan no primeiro ano de actividade empresarial e sempre que observen as previsións específicas contidas nos artigos seguintes para os diferentes tipos de axuda.
 
3. Para os efectos das axudas recollidas neste programa, terán a consideración de persoas desempregadas aquelas que figuren inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e que, pola súa vez, carezan de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social no momento da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social.
 
A comprobación da inscrición no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego, na data de alta na Seguridade Social dos traballadores e traballadoras, realizaraa directamente o órgano xestor das axudas, agás que a inscrición fose realizada noutro servizo público de emprego distinto do da Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Igualmente, a comprobación de carecer de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social na data da súa alta na Seguridade Social, das persoas que se incorporan á empresa para ocuparen os empregos estables creados tidos en conta para o cálculo da subvención, realizaraa directamente o órgano xestor das axudas.
 
Subvención á creación directa de emprego estable.
 
1. A creación de postos de traballo estables de carácter indefinido, incluídos os das propias persoas promotoras, que sexan ocupados por persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, incentivarase cada un deles coas seguintes subvencións:
 
A. 4.800 euros para desempregados en xeral.
 
B. 5.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.
 
C. 5.000 euros para mulleres desempregadas.
 
D. 5.600 euros para mozas desempregadas de 30 ou menos anos.
 
E. 6.000 euros para persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego, persoas desempregadas de longa duración, persoas emigrantes retornadas, persoas pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social e persoas desempregadas con discapacidade.
 
Terán dereito a este incentivo as cooperativas ou sociedades laborais, cualificadas como iniciativas de emprego, pola incorporación de persoas desempregadas como socios/as traballadores/as ou de traballo.
 
Cando a dedicación sexa a tempo parcial, as contías dos incentivos serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo, en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, na xornada ordinaria legal.
 
2. Cando a dedicación inicial se realice a tempo parcial e se transforme con posterioridade a tempo completo, a empresa poderá solicitar a diferenza entre a contía que se percibiu inicialmente e a que corresponde por dedicación a tempo completo, sempre que a dita modificación se produza dentro do primeiro ano de actividade.
 
3. Cando se trate de contratacións indefinidas de traballadores ou traballadoras por conta allea, esta axuda, de ser o caso, será compatible coas bonificacións á Seguridade Social previstas na normativa estatal, sen que ambos os dous beneficios poidan superar o 60% do custo salarial de dúas anualidades correspondente ao contrato obxecto de subvención.
 
4. Poderán ser obxecto desta subvención os postos de traballo estables de carácter indefinido creados ou que se van crear no período do 1 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011.
 
5. Non se concederá esta axuda cando se trate de traballadores ou traballadoras que prestasen servizos na mesma empresa en virtude dun contrato de carácter temporal.
 
 Subvención para a contratación de expertos técnicos de alta cualificación.
 
1. Para a contratación de persoal técnico de alta cualificación poderá concedérselles ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego unha subvención cuxa contía será equivalente ao 50% dos custos salariais totais, incluídas as cotizacións á Seguridade Social por todos os conceptos, segundo a duración do contrato, cun máximo de doce mensualidades.
 
2. Quedan excluídos desta axuda as contratacións ou incorporacións realizadas coas persoas titulares ou socias da empresa cualificada como iniciativa de emprego, así como do cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da persoa empresaria ou de quen desempeñe cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estas persoas citadas. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador/a sexa un traballador/a autónomo/a que contrate como traballador/a por conta allea aos fillos/as menores de trinta anos, tanto se conviven ou non con el/ela, ou cando se trate dun traballador/a autónomo/a sen asalariados, e contrate un só familiar menor de corenta e cinco anos, que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.
 
3. A subvención, que se concederá por unha soa vez, terá como límite máximo, por todas as contratacións realizadas ou que se van realizar no período do 1 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011, a contía de 18.000 euros, e estará condicionada á xustificación pola empresa de que, coas contratacións obxecto de subvención, se suplan carencias ben identificadas para o desenvolvemento da actividade empresarial e o bo fin dela.
 
4. Esta subvención é incompatible, para o mesmo traballador ou traballadora, coa establecida no artigo 5 desta orde.
 
 Apoio á función xerencial.
 
1. Para o acompañamento na instalación da empresa poderase financiar o apoio ás funcións xerenciais para axudar a persoa promotora ou empresario/a na toma de decisións necesarias para o funcionamento da empresa. O dito apoio poderá consistir nas seguintes modalidades:
 
a) Axuda por titoría, entendéndose por tal o acompañamento técnico que unha persoa experta allea á empresa, sexa física ou xurídica, que reúna garantías de solvencia e profesionalidade, lle preste á persoa promotora ou empresaria nas súas actividades xerenciais durante un prazo de tempo determinado.
 
b) Axuda por formación, que incluirá os cursos que a persoa promotora ou empresaria poida recibir para obter e mellorar os seus coñecementos sobre a función xerencial.
 
c) Axuda pola realización externa de estudos e informes sobre a actividade para que a persoa promotora ou empresario/a poida dispoñer de mellor información sobre os bens ou servizos obxecto de produción, incluíndose nesta epígrafe os estudos de mercado, organización, comercialización, diagnose e outros de natureza análoga.
 
2. O gasto orixinado polo apoio á función xerencial deberá producirse no primeiro ano de actividade empresarial. Ao abeiro desta orde serán subvencionables os gastos que sexan xustificados mediante facturas emitidas desde o 1 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011, sempre que sexa acreditado o seu pagamento mediante documentos bancarios con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2011.
 
3. A contía da subvención de apoio á función xerencial, que se pagará por unha soa vez, será de ata o 75% do custo dos servizos recibidos cun límite máximo de 12.000 euros polo conxunto das modalidades de asistencia técnica previstas.
 
 Subvención financeira.

 

 
1. A subvención financeira ten por finalidade promover a creación de postos de traballo, mediante a redución dos xuros de préstamos para financiar os investimentos que sexan necesarios para a creación e posta en marcha das empresas cualificadas como iniciativas de emprego. Como mínimo, o 75% do importe do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible.
 
2. Os préstamos, para seren subvencionables, deberán ser concedidos polas entidades financeiras que teñan subscrito convenio, para tal fin, coa Consellería de Traballo e Benestar, e deberán formalizarse no período comprendido entre o inicio da actividade e o 30 de setembro de 2011 ou, de ser o caso, no prazo específico establecido na resolución de concesión.
 
Para os efectos da xustificación desta subvención teranse en conta os investimentos en inmobilizado material ou intanxible, sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, realizados no período establecido no artigo 4, punto 2, e xustificados mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2011.
 
Non se admitirá, para os efectos da súa xustificación, a adquisición de bens usados con cargo ao préstamo obxecto da axuda, agás no suposto de traspaso de negocios.
 
3. Esta axuda, pagadoira dunha soa vez, será equivalente á redución de ata catro puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo, calculada sobre os oito primeiros anos de vixencia destes. A contía calcularase como se a subvención se devengase cada ano de duración do préstamo, incluído o posible período de carencia. O tipo de xuro poderá ser fixo ou variable, tomándose como referencia para o cálculo da subvención o tipo de xuro vixente na data da resolución da subvención, ou o vixente na data da sinatura do contrato do préstamo se esta é anterior.
 
A persoa ou entidade beneficiaria, no prazo de 30 días desde a data en que teña coñecemento do pagamento efectivo da subvención, ten que presentar certificación expedida pola entidade financeira, acreditativa da amortización do principal do préstamo na contía subvencionada.
 
4. Esta subvención ten como límite a contía máxima de 5.100 euros por emprego estable creado ou que se vai crear para persoas desempregadas desde o 1 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011, segundo o previsto no artigo 4.3 e no artigo 5.1 desta orde.
 
 Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.
 
1. Para que unha iniciativa de emprego poida beneficiarse da axuda prevista neste artigo ten que supoñer, cando menos, a creación directa de emprego estable para unha persoa desempregada, segundo o previsto no artigo 4.3 e no artigo 5.1 desta orde.
 
2. Esta axuda consistirá nunha subvención para o financiamento dos gastos necesarios para o inicio e a posta en marcha da actividade. O importe máximo desta axuda determinarase en atención ao número de postos de traballo estables creados ou que se van crear desde o 1 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011, de acordo coa seguinte escala:
 
−De 1 a 2 postos de traballo: 20.000 euros.
 
−De 3 a 10 postos de traballo: 36.000 euros.
 
−De 11 a 20 postos de traballo: 52.000 euros.
 
−21 ou máis postos de traballo: 68.000 euros.
 
O importe da axuda non poderá superar o custo total dos gastos subvencionables, as contías máximas establecidas nas escalas anteriores, e as contías de 6.000 euros por posto de traballo estable creado ou que se vai crear para desempregados en xeral, de 8.000 euros para mozos ou mozas de 30 ou menos anos ou para mulleres, se ademais a iniciativa local de emprego ten o seu domicilio social e centro de traballo nun concello rural estas contías incrementaranse en 2.000 euros por posto de traballo estable creado.
 
3. Esta axuda destinarase a sufragar os gastos necesarios, derivados da posta en marcha da actividade e do funcionamento da empresa, que se produzan antes de que transcorra un ano desde o inicio da súa actividade. Ao abeiro desta orde, serán subvencionables os gastos que sexan xustificados mediante facturas emitidas desde o 1 de xullo de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011, sempre que sexa acreditado o seu pagamento mediante documentos bancarios con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2011.
 
Os gastos subvencionables serán os de constitución da empresa, a compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, arrendamento do local, de maquinaria, e de equipamentos informáticos, gastos do seguro do local, publicidade e subministracións, excluído o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación. Os gastos poderán ser computados sempre que as facturas estean estendidas a nome da entidade solicitante e non sexan emitidas por algún dos promotores da empresa. Exclúense, así mesmo, os impostos e os gastos referidos aos domicilios particulares dalgunha das persoas promotoras.
 
Actividades vinculadas aos novos viveiros de emprego.
 
1. As empresas cualificadas como iniciativas de emprego terán dereito a un incremento do 10% da contía das subvencións reguladas nesta orde, cando a súa actividade produtiva principal se inscriba dentro dos ámbitos dos novos viveiros de emprego que a continuación se relacionan:
 
a) Servizos da vida diaria:
 
−Os servizos a domicilio (preparación e distribución de comidas a domicilio, acompañamento e prestación doutros servizos a persoas maiores no seu domicilio, servizos a persoas enfermas no seu domicilio, servizos de limpeza e pasada de ferro, servizos administrativos).
 
−Coidado dos nenos e nenas (coidado e educación de nenos e nenas por debaixo da idade escolar, actividades deportivas, recreativas e culturais para nenos e nenas en idade escolar).
 
−Novas tecnoloxías da información e da comunicación (como servizos a particulares no eido da cultura, da saúde, da comunicación, do lecer, como telemedecina, formación a distancia, teletraballo; servizos ás empresas: información económica, servizos comerciais, contabilidade a distancia, asistencia especializada, ou como servizos públicos: teleservizos, acceso a bases de datos, servizos administrativos de información).
 
−Axuda para a inserción da mocidade en dificultades e con desarraigamento social (axudas nos deberes escolares; centros de inserción profesional; educación na rúa; empresas de inserción).
 
b) Servizos de mellora do marco de vida:
 
−Mellora da vivenda (rehabilitación de vivendas deterioradas; mantemento das vivendas).
 
−A seguridade (servizos de vixilancia e acollida; instalación de materiais de seguridade; aparcadoiros; televixilancia).
 
−Transportes colectivos locais (novas formas de organización dos transportes colectivos; servizos especializados con determinados colectivos de persoas usuarias).
 
−A revalorización dos espazos públicos urbanos (rehabilitación de espazos públicos e barrios; mantemento de espazos públicos; iniciativas económicas e comerciais en zonas vellas das cidades).
 
−Os comercios de proximidade (comercios en zonas rurais; comercios nos barrios urbanos non céntricos; puntos comerciais multiservizo en zonas desfavorecidas).
 
c) Servizos culturais e de lecer:
 
−O turismo (turismo rural e cultural e outros novos fenómenos turísticos; servizo de acompañamento e acollida turística; novos servizos turísticos telemáticos).
 
−O sector audiovisual (produción e distribución de películas; produción e distribución de emisións televisivas; televisión interactiva; acceso a distancia a bibliotecas e museos).
 
−A valorización do patrimonio cultural (creación e restauración de lugares de interese cultural; servizos de difusión da cultura e acollida turística).
 
−O desenvolvemento cultural local (actividades de valorización dos recursos e actividades culturais locais como música, folclore, teatro, gastronomía, artesanía).
 
d) Servizos de ambiente:
 
−A xestión dos residuos (recolla selectiva e tratamento dos residuos; actividades de investigación para a reutilización dos materiais recuperados; novas técnicas de automatización do tratamento dos residuos).
 
−A xestión da auga (realización e xestión de infraestruturas de xestión da auga; servizos de investigación tecnolóxica e transferencia de saber facer; asistencia á xestión de infraestruturas locais; explotación turística e deportiva das reservas hidráulicas).
 
−A protección e o mantemento das zonas naturais (actividades de protección e mantemento das zonas rurais; actividades de investigación agronómica; creación e xestión de parques e reservas naturais).
 
−A normativa, o control da contaminación e as instalacións correspondentes (produción de bens e servizos ligados a tecnoloxías menos contaminantes; desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías de economía da enerxía; mellora da xestión dos sistemas de control da contaminación e o ruído).
 
2. O incremento do 10% establecido no punto anterior, en todos os tipos de axuda previstos nesta orde, aplicarase sobre o importe que correspondería de tratarse doutra actividade, con independencia de que, como consecuencia da aplicación do incremento, se superen ou non os límites porcentuais ou cuantitativos previstos para cada tipo de axuda, e co límite máximo dos gastos subvencionables acreditados no expediente.
 
 
 
 Solicitudes e prazo de presentación.
 
1. As solicitudes de axudas dirixiranse ao órgano competente para resolver e presentaranse nos rexistros da Xunta de Galicia, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 
2. O prazo xeral para a presentación das solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
 
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.
 
3. As solicitudes e os anexos dos programas están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar: http://traballo.xunta.es .
 
Para cubrir as solicitudes de subvención poderá empregarse a aplicación informática de axuda facilitada pola Consellería de Traballo e Benestar na súa páxina web, na epígrafe de Axudas e subvencións.
 
4. Para a presentación de solicitudes de axudas, as persoas ou entidades beneficiarias poderán contar co asesoramento dos e das axentes de emprego e desenvolvemento local da rede coordinada pola Consellería de Traballo e Benestar.
 
 
Documentación.
 
1. As solicitudes deberán presentarse nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos desta orde e deberán ir acompañadas do orixinal ou fotocopia compulsada ou cotexada da documentación, común e específica, que se relaciona.
 
2. As solicitudes de axudas deberán ir acompañadas da seguinte documentación común:
 
a) DNI ou NIE da persoa solicitante ou representante da entidade en caso de non prestar a autorización, no modelo anexo V desta orde, á Consellería de Traballo e Benestar para a consulta dos datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.
 
b) De tratarse de persoa xurídica, poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade e CIF da empresa, escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil ou, se é o caso, no Rexistro de Cooperativas, alta no imposto de actividades económicas ou, de ser o caso, alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda.
 
c) Memoria económica e descritiva do proxecto empresarial, asinada polo representante da empresa, que deberá incluír, como mínimo, os seguintes datos: identificación e descrición da actividade, currículo dos promotores, número de empregos creados e que se crearán, aspectos técnicos de produción e comercialización, orzamento de investimento e plan de financiamento que acredite a viabilidade da iniciativa empresarial, medidas de seguridade e saúde laboral e de prevención de riscos, adecuación en materia de protección do ambiente segundo a localización e a actividade empresarial. Deberá destacarse a realización daqueles aspectos innovadores que serviron para a cualificación do proxecto empresarial como iniciativa local de emprego.
 
d) Listaxe asinada, unha para cada axuda solicitada, coa relación dos investimentos, indicando o importe de cada unha, a suma total, a referencia e a descrición das facturas en firme ou pro forma, orzamentos e demais documentos xustificativos do investimento realizado ou a realizar e da axuda solicitada, segundo o modelo do anexo IV desta orde.
 
Esta listaxe non será necesario presentala coas solicitudes de subvencións á creación directa de emprego estable e para a contratación de expertos técnicos de alta cualificación.
 
e) Se é o caso, documentos que acrediten a pertenza aos colectivos polos cales se solicita a subvención, certificación do Servizo Público de Emprego Estatal do feito do esgotamento da prestación por desemprego de nivel contributivo e/ou do subsidio de desemprego e data de remate da súa percepción, acreditación de ser emigrante retornado/a, ou certificación da concorrencia das circunstancias que determinen a pertenza aos colectivos en risco ou situación de exclusión social.
 
f) Declaración comprensiva do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade, polas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, así como unha declaración das axudas de minimis obtidas no exercicio corrente e nos dous anteriores (segundo modelo do anexo VI).
 
g) Documentación acreditativa de que están ao día das súas obrigas tributarias –estatais e autonómicas- e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que quen solicita lle denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
 
h) Ficha de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que quen solicita é titular da conta (segundo modelo anexo VIII).
 
i) Declaración responsable, entre outros extremos, de non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e autorizacións, segundo o modelo do anexo V.
 
3. Documentación específica:
 
a) Subvención á creación directa de emprego estable:
 
−Declaración do número de empregos estables creados ou que se van crear ata o 30 de setembro de 2011 e relación nominal das persoas que os vaian que se van ocupar, con indicación daquelas polas cales se solicita a subvención (segundo o modelo do anexo III).
 
−De ser o caso, documentos acreditativos da súa incorporación efectiva con carácter indefinido e altas no correspondente réxime da Seguridade Social.
 
−Declaración da empresa en que se fagan constar os custos salariais totais de dúas anualidades de cada traballador/a polo/a que se solicita subvención, no modelo anexo III desta orde.
 
b) Subvención para a contratación de expertos ou expertas técnicos/as de alta cualificación.
 
−Memoria descritiva da necesidade da contratación de expertos/as, número e perfís profesionais deles, funcións que van realizar en relación coas categorías profesionais e custos laborais totais.
 
−Declaración da empresa en que se fagan constar os custos salariais totais anuais de cada traballador e traballadora polo/a que se solicita subvención.
 
−Recibos dos salarios xa aboados á data da solicitude, xustificante das transferencias bancarias acreditativas do seu pagamento e boletíns de cotización á Seguridade Social TC1 e TC2 dos meses xa ingresados.
 
c) Subvención ao apoio á función xerencial:
 
−Memoria descritiva da medida de apoio solicitada en que consten, entre outros, a xustificación da súa necesidade para o desenvolvemento da actividade empresarial e o orzamento desagregado por conceptos, a proposta dos servizos que se van desenvolver e o calendario previsto para a súa realización, así como a conformidade da empresa, entidade ou persoa física que vai prestar o apoio e a aceptación do solicitante.
 
−Documentación acreditativa da solvencia profesional da empresa, entidade física ou xurídica, que prestará ou xa prestase o servizo de apoio.
 
−Documento acreditativo da contratación das medidas de apoio en que conste o seu importe, facturas e, no caso de estar efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario do seu pagamento ou, se e o caso, facturas pro forma ou orzamento expedido pola persoa ou entidade que vai a prestar o servizo de apoio.
 
−De conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 12.000 euros no suposto de prestación de servizos de consultoría ou asistencia técnica, a persoa interesada deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o presten, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.
 
A elección entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse coa solicitude da subvención, realizarase de conformidade con criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.
 
d) Subvención financeira:
 
−Contrato de préstamo ou, no seu defecto, compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo, no cal figuren as características e se faga constar que a operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo VII).
 
−No suposto de adquisición de vehículos comerciais ou industrias, tarxeta da ITV.
 
−Plan de investimentos xunto coas facturas e, no caso de estar efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos activos que se vaian ter en conta para acreditar o requisito do investimento en inmobilizado material ou intanxible que se vaia realizar e o destino do préstamo.
 
−Declaración do número de empregos estables creados ou que se van crear ata o 30 de setembro de 2011 e relación nominal das persoas que os vaian ocupar, con indicación daquelas polas cales se solicita a subvención (segundo o modelo do anexo III).
 
−De ser o caso, documentos acreditativos da súa incorporación efectiva con carácter indefinido e altas no correspondente réxime da Seguridade Social.
 
e) Axuda para o inicio e a posta en marcha da actividade:
 
−Declaración do número de empregos estables creados ou que se crearán ata o 30 de setembro de 2011 e relación nominal das persoas que os vaian ocupar, con indicación daquelas polas cales se solicita a subvención (segundo o modelo do anexo III).
 
−De ser o caso, documentos acreditativos da súa incorporación efectiva con carácter indefinido e altas no correspondente réxime da Seguridade Social.
 
−Facturas e, no caso de estar efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos gastos necesarios para o inicio da actividade que se vaian ter en conta para o cálculo da contía da subvención.
 
 
 
A valoración das solicitudes presentadas efectuarase de acordo cos seguintes criterios:
 
a) Creación de postos de traballo de carácter estable: ata 10 puntos.
 
b) Pertenza do persoal da empresa aos colectivos definidos no artigo 5.1, letra E desta orde: ata 10 puntos.
 
c) Integración da dimensión de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no proxecto empresarial e/ou no destino das subvencións: ata 10 puntos.
 
d) Creación de postos de traballo de carácter estable para mozos: ata 10 puntos.
 
e) Proxectos cuxa actividade empresarial estea vinculada aos novos viveiros de emprego: 5 puntos.
 
f) Empresas que teñan o seu domicilio social e centro de traballo nun concello galego de menos de 20.000 habitantes, segundo as cifras de poboación referidas ao 1 de xaneiro de 2010, resultantes da revisión do padrón municipal, publicadas polo Instituto Nacional de Estatística e declaradas oficiais mediante o Real decreto 1612/2010, do 7 de decembro (BOE n.º 311, do 23 de decembro): 5 puntos.
 
g) Emprego da lingua galega na elaboración e desenvolvemento do proxecto: 1 punto.
Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
27/05/2011 ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina