Usuario - - Acceso de usuarios
Martes - 16.Agosto.2022

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
Axudas Axudas
Legislación que afecta a Los Autónomos
Noticias de Prensa
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: Noticias > Axudas

ultima hora 650x130

PLAN RE-BROTE

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo

                                                                                                         

AVAIS PARA O ACCESO A FINANCIAMENTO OPERATIVO ADICIONAL - PLAN RE-BROTE

 

Convenio de colaboración entre o Igape e as entidades financieiras adheridas polo que se establece unha liña de avais do Igape para facilitar ás empresas galegas o acceso ao financiamento operativo adicional.
 
Axuda en réxime de concorrencia non competitiva
 
BENEFICIARIOS
Empresas con domicilio social e fiscal en Galicia, que non se atopen en situación de crise e que desenvolvan algunha das actividades relacionadas no anexo II.b. e que presenten un proxecto obxecto de financiamento avalado que sexa considerado viable e dentro dos limites de risco asumibles polo IGAPE.
 
SECTORES INCENTIVABLES
Poderán ser obxecto de financiamento as actividades económicas que se relacionan no anexo II.
 
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
 
O Igape poderá garantir operacións de financiamento novas, excluíndose expresamente a substitución de créditos bancarios preexistentes. Cada unha das operacións poderá ser concedida por unha entidade financeira asinante deste Convenio ou ben por un sindicado bancario formado por entidades asinantes do mesmo.
 
O importe individual das operacións de crédito acollidas ao Convenio será como mínimo de 300.000 €, con un máximo de risco por beneficiaria entre todas as entidades financeiras colaboradoras de 3.500.000 €.
 
Poderanse avalar as seguintes modalidades de operacións financeiras:
 
CONTAS DE CRÉDITO A UN PRAZO DE 2 ANOS PARA O FINANCIAMENTO DE CIRCULANTE:
 
- Destinadas ó financiamento de nóminas dos traballadores, impostos, seguridade social, aluguer, leasing, provedores, acredores por prestación de servizos, reparacións e, tamén, os vencementos de débedas bancarias tales como cotas de préstamos a longo prazo, cotas de leasing ou similares. En ningún caso poderán aplicarse a financiar investimentos nin a cancelar ou reducir o risco doutras contas de crédito preexistentes.
 
- O límite de crédito mínimo por operación será de 300.000 €.
 
- O tipo de xuro nominal anual será variable por semestres naturais de acordo coa seguinte norma:
a) Tipo de referencia: euribor a prazo de 6 meses.
b) Tipo adicional: será o que libremente pacten as partes sen que en ningún caso poida exceder de 2,75 puntos.
De establecerse un xuro mínimo este non poderá ser superior ao 4,25%
 
- As comisións máximas que a entidade financeira poderá repercutir serán do 1,5% apertura, 0,5% de estudio, e unha comisión de dispoñibilidade trimestral máxima do 0,50% sobre o saldo medio non disposto.
 
- O Igape responderá de ata o 40% do saldo disposto, unha vez cumpridos os requisitos de execución e devengarase unha comisión de aval anual a favor do Igape dun 0,5 % do importe do aval formalizado.
 
 LIÑAS DE CRÉDITO A 2 ANOS PARA O ADIANTO DE EFECTOS COMERCIAIS E FACTURAS:
 
- Estas liñas permitirán garantir a cesión mercantil ou transmisión dos créditos derivados das ventas a prazo que efectúe a empresa beneficiara.
 
- O límite de risco por efectos comerciais ou facturas descontadas mínimo por operación será de 300.000 €.
 
- O tipo de xuro nominal anual á aplicar ao desconto será variable por semestres naturais de acordo coa seguinte norma:
a) Tipo de referencia: euribor a prazo de 6 meses. As revisións faranse semestralmente.
b) Tipo adicional: será o que libremente pacten as partes sen que en ningún caso poida exceder de 2,75 puntos.
De establecerse un xuro mínimo este non poderá ser superior ao 4,25%
 
- As entidades financeiras poderán aplicar unha comisión porcentual sobre as facturas e documentos cedidos, que non sobrepasará o 1%, podendo estipularse un mínimo por factura que non será superior a 8 €.
 
- A beneficiaria e a entidade financeira poderán contratar as coberturas de insolvencia de clientes que considere oportunas, debendo asumir o custo que corresponda.
 
- O Igape responderá de ata o 50% dos importes adebedados pola beneficiaria á entidade financeira como consecuencia dos impagados que se produzan, unha vez cumpridos os requisitos de execución e devengarase unha comisión de aval anual a favor do Igape dun 0,50 % do importe do aval formalizado.
 
 PÓLIZAS A 2 ANOS DE XESTIÓN DE PAGAMENTOS A PROVEDORES (“CONFIRMING”).
 
- Mediante esta liña facilitarase ós beneficiarios a xestión do pago das súas compras, anticipando as entidades financeiras os pagos ós provedores.
 
- O límite de risco por facturas comunicadas mínimo por operación acollida ao convenio será de 300.000 €.
 
- As entidades financeiras poderán repercutir unha comisión porcentual sobre as facturas confirmadas, que non sobrepasará o 1 %.
 
- O Igape responderá de ata o 60% dos importes adebedados á entidade financeira como consecuencia dos descubertos que se produzan, unha vez cumpridos os requisitos de execución e devengarase unha comisión de aval anual a favor do Igape dun 0,50 % do importe do aval formalizado.
 
 
CONTÍA
As garantías outorgadas polo IGAPE consistirán na prestación de aval subsidiario ante as entidades financeiras asinantes do convenio.
O prazo de vixencia da garantía será como máximo de 30 meses dende a súa formalización, cubrindo o risco vivo financiado ou anticipado durante os 2 anos de vixencia máxima da operación avalada.
 
 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes reamtará o 30 de decembro de 2010
 
 
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN
Unha vez aprobadas as operacións polas entidades financeiras colaboradoras condicionadas á achega do aval do Igape, os interesados deberán presentar ante este Instituto a súa instancia de solicitude, segundo o modelo que figura no Anexo I, nas súas oficinas ou de calquera das formas previstas pola Lei 30/1992.
Á solicitude xuntaráselle a documentación establecida no Anexo II.
O IGAPE notificará ó solicitante e comunicará á entidade financeira a concesión ou denegación do aval. O IGAPE subscribirá coa beneficiaria un contrato de garantía no cal se recollerán as obrigas das partes respecto ó aval prestado. O prazo máximo para a instrumentación do aval e da operación avalada será de 5 meses a partir da data de notificación da súa concesión.
 
 
 
Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
30/07/2010 ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina