Usuario - - Acceso de usuarios
Martes - 16.Agosto.2022

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
Axudas Axudas
Legislación que afecta a Los Autónomos
Noticias de Prensa
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: Noticias > Axudas

ultima hora 650x130

PROGRAMA RE-INVIRTE FERROL

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo
Liña de subsidiación ao financiamento obtido polas pequenas e medianas empresas dos sectores de hostalería, comercio, turismo e servizos que promovan investimentos nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.
 
TIPOS DE APOIO
Concorrencia non competititva.
 
Subsidiación do tipo de xuro de préstamos ou leasing.
 
BENEFICIARIOS
Pemes segundo a definición adoptada pola Comisión Europea, que desenvolvan algunha das actividades económicas relacionadas no Anexo I, que promovan investimentos nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.
 
 
SECTORES INCENTIVABLES
Hostalaría, comercio, turismo e servizos.
 
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO
A contía do investimento subvencionable será como mínimo de 3.500 euros e como máximo de 100.000 euros e determinarase excluíndo o IVE e outros tributos do custo de adquisición.
 
O importe a financiar con dereito á subsidiación poderá acadar o 100% do investimento subvencionable. O importe subsidiable será, como mínimo, de 3.500 euros e non poderá, para cada beneficiario, superar os 100.000 euros.
 
O prazo máximo de amortización será de 7 anos incluído, como máximo un ano de carencia.
 
O sistema de amortización de capital e de liquidación de intereses será o que libremente pacten as empresas directamente coa entidade de crédito.
 
O tipo de xuro nominal anual poderá ser, a elección do beneficiario, fixo ou variable:
*Tipo fixo: tipo de xuro nominal do 6% .
*Tipo variable: o tipo de xuro variará por semestres naturais. Tipo de referencia: Euribor a 6 meses. Tipo adicional: será o que libremente pacten as partes sen que en ningún caso poida exceder de 2,75.
 
As entidades financeiras prestamistas poderán percibir, por todos os conceptos e dunha soa vez, unha comisión máxima dun 1,5% sobre os saldos máximoos garantidos cada ano. A devandita comisión non será subvencionable.
 
As sociedades de garantía recíproca (SGR) poderán percibir, polos avales prestados ás operacións de empréstito subscritas ao abeiro desta bases, unha comisión máxima anual do 1% sobre os saldos máximos garantidos cada ano. A devandita comisión será subvencionada polo Igape.
 

 INVESTIMENTOS E/OU GASTOS COMPUTABLES 

O proxecto investidor deberá consistir na adquisición de activos a terceiros e non poderán ter comezado antes da presentación da solicitude no IGAPE.
 
Consideraranse subvencionables os investimentos adquiridos a terceiros, que se realicen con posterioridade á solicitude da axuda no Igape e se paguen no período dun ano desde a formalización da operación de préstamo ou se adquiran mediante arrendamento financeiro (leasing) que se formalicen no período dun ano dende a solcitude de axuda, sempre que a empresa se comprometa ante o Igape a exercer a opción de compra ó finalizar o arredamento; e que se materialicen en:
 
-Inmobilizado material novo ou usado. No caso de elementos de transporte, exclusivamente vehiculos industriais.
 
-Inmobilizado intanxible.
 
-Gastos de aprovisionamento e inicio de actividade ata un máximo do 20% do gasto subvencionable elixible.
 
 
CONTÍA DAS AXUDAS
A subsidiación será de 4 puntos porcentuais do tipo de xuro e, no seu caso, ao importe da comisión do aval da SGR.
A axuda financeira que se conceda, pagarase dunha soa vez.
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Desde o día seguinte á publicación das presentes bases reguladoras no Diario Oficial de Galicia e terminará o 30 de decembro do 2010
 
INCOMPATIBILIDADES
Non poderán acollerse a estas axudas aqueles proxectos que se vaian a financiar, en todo ou en parte, mediante créditos, préstamos ou contratos de leasing que teñan calquera tipo de subvención encamiñada a mellorar as condicións financeiras respecto das normais de mercado.
 
Serán compatibles con calquera outras axudas públicas ou privadas - salvo as referidas no parágrafo anterior-, pero en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outras, poderán superar os límites máximos de intensidade de axuda establecidos pola Unión Europea no Regulamento 800/2008.
 
 
 
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN
Para presentar unha solicitude de axuda o interesado, ou a entidade colaboradora no seu nome, deberá cubrir previamente un cuestionario descritivo das circunstancias do solicitante e do proxecto a través da aplicación da axuda establecida na dirección de Internet http://www.tramita.igape.es
 
Servizo de Asistencia Técnica: 902 300 903 ou 981 54 11 47

Para mais información prema aquí: DOG Nº142 do 27/072010

 

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
28/07/2010 ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina