Usuario - - Acceso de usuarios
Domingo - 21.Abril.2024

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: Obxectivos

ultima hora 650x130

Resumen de LO CONSEGUIDO

enviar a un amigo

RESUMEN DO CONSEGUIDO NOS ÚLTIMOS ANOS

mintrabajo.gif

ORDEN SOCIO-LABORAL

- Bonificacións de ata un 60% para os traballadores Autónomos que contraten ao seu PRIMER EMPREGADO. (Goberno Estatal)

- Subvencións de ata 6.600 Euros (1.100.000 Ptas.) para Traballadores Autónomos que contraten ao seu PRIMER EMPREADO (Xunta: Pioeneiros neste tipo de axudas)

- Subvencións a Traballadores Autónomos que realizen contratos de interinidade para sustituir a traballadores/as que gocen de permisos de maternidade/paternidade ou en "excedencia por coidado de familiares":
COSTE SOCIAL= 0
(Xunta: Pioneira. Programa de Conciliacións da Vida Laboral e Familiar, agora o Goberno extendeuno a todo o Estado)

- Axudas e Subvencións a desempregados que se fagan Autónomos. Ata 7.200 Euros (1.200.000 Ptas.)

- Axuda especial a Mulleres que se fagan Autónomas e contraten un empregado. (2 postos de traballo, axuda de ata 18.000 Euros)

- Axudas especiais a Traballadores Minusválidos que se convertan en Autónomos.

- Axudas á contratación de empregados, con especial incidencia na contratación de discapacitados e xóvenes titulados en proxectos de investigacións, desenrolo e innovación.

- Fomento da economía social: Axudas para a constitución de Cooperativas e Sociedades Laborais.

- Posibilidade de que os desempregados poidan capitalizar o paro para facerse Autónomos ou formar Cooperativas ou Sociedades Laborais.

- SOCIEDADE UNIPERSONAL. Un so socio, limitación de responsabilidade ao Capital invertido, tributación a través do Imposto de Sociedades.

- CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E LABORAL: Galicia foi a primeira Comunidade Autónoma en implantar esta medida:
a) Axudas a Traballadores (tamén os AUTONOMOS) que se reincorporan á empresa tras un proceso de maternidade/paternidade.
b) Axudas para a substitución de persoas traballadoras en excedencia para o coidado de familiares.

SEGURIDADE SOCIAL

- Os Autónomos que, con motivo dunha enfermidade ou accidente, sufran unha invalidez que non lles permita desenvolver a súa profesión, poden causar a pensión correspondente, cualquera que sea a súa idade, suprimiéndose a limitación de ter cumpridos 45 anos.
(R.D. 9/1.991, de 11 de xaneiro, BOE de 16 de xaneiro)

- En casos de accidente, podense causar pensións de invalidez permanente ou de morte e supervivencia (viuvedad ou orfandad), sin exixir ningún período de cotización previa.
(R.D. 9/1.991, de 11 de xaneiro, BOE de 16 de xaneiro)

- As pensións de viuvedad, orfandade e en favor de familiares se causan en igualdade de condicións que as establecidas para os Traballadores incluidos no Réxime Xeral.
(R.D. 9/1.991, de 11 de xaneiro, BOE de 16 de xaneiro)

- Os traballadores Autónomos poden optar por renunciar ao cobro de prestacións de Incapacidade Temporal, rebaixando a súa cuota de Autónomos do 28,3% ao 25,6%
(R.D. 2110/1.994, de 28 de outubro, BOE de 10 de decembro)

- Os Autónomos con 65 anos de idade e 35 ou máis de cotización que sigan de alta, están exentos de cotizar á Seguridade Social, salvo por incapacidade temporal.

- Se optan por seguir cotizando, a pensión de xubilación incrementase un 2% cada ano ata que o Autónomo cumpra 70 anos, no que a cuantía da súa pensión sería un 110% da base reguladora.

- Extensión aos Traballadores Autónomos das prestacións por maternidade, en igualdade de condicións que o Réxime Xeral.

- Extensión ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos da cobertura por Continxencias Profesionais (Accidente de traballo e Enfermidade Profesional) nas mismas condicións que o Réxime Xeral).

- Cobro da INCAPACIDADE TEMPORAL (Baixa por Enfermedade ou Accidente non laboral) desde o carto día, igual que os Traballadores por conta axea).

- Os Autónomos tamén teñen dereito ao incremento do 20% da Base Reguladora da Pensión de Incapacidade Permanente, ao cumprir os 55 anos, igual que no Réxime Xeral.

- Se posilita que cando efectúense cotizacións superpostas a varios Rexímenes en orden ás pensions da Seguridade Social, as bases de cotización acreditadas no Réxime que non cause dereito a pensión, poderán ser acumuladas aos do Réxime no que se cause a pensión.

- As cotizacións correspondentes a períodos anteriores á formalización do alta (cuando esta se realice fora de prazo) serán esixibles e producirán efectos en orden ás prestacións, unha vez se ingresasen, cos recargos que correspondan. Anteriormente, esas cotizacións eran esixibles pero non producían efectos en orden ás prestacións.
(R.D. 2110/1.994, de 28 de outubro, BOE de 10 de dicembro)

-Os Autónomos que se encontren en situación de Incapacidade Temporal, poden aprazar o pago do recibo de autónomos, a partir do 2º mes de baixa, sempre que estén ao corrente no pago das cuotas cando se solicita e se acredite o cese de actividade e o peche do negocio e liquidar posteriormente esas cuotas unha vez que esté dada de alta, de forma proporcional e periódicas no prazo máximo dun ano, incrementadas cos intereses devengados ao tipo de interés legal do diñeiro.
(R.D. 244/1.995, BOE de 17 de febreiro)

hacienda.gif

MEDIDAS FISCAIS

- Eliminación do Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.)

- Rebaixa dos tipos Impositivos do IRPF.

- EXENCIÓN do 100% do IMPOSTO DE PATRIMONIO en empresas familiares.

- Creación da figura da SOCIEDADE UNIPERSOAL, cun único socio, que limita a súa responsabilidade ao capital invertido e paga impostos a través do IMPOSTO DE SOCIEDADES.

- Creación da SOCIEDADE LIMITADA NOVA EMPRESA, que a través de medios informáticos, permite crear unha empresa en menos de 48 horas, eliminando toda a tramitación.

-Reducción do tipo e gravamen do Imposto de Sociedades do 35% ao 30% para pequenas empresas.

- Maiores deduccións no Réxime Simplificado do IVA.

- Bonificación do 95% (ata o 99%) na base imponible do Imposto de Sucesións no caso de Transmisión dunha empresa familiar.

- Reducción entre un 7 e un 15% nos Módulos do Sistema de Estimación Obxetiva do IRPF.

- Creación do Réxime de Estimación Directa Simplificada, que elimina a contabilidade e considera deducibles todos os gastos da actividade.


OTRAS

- Limitación de horario comercial e apertura en festivos.

- Supresión de licencias de implatación de Grandes Superficies.

- Aprobación do Plan de Modernización do Comercio: Aprobación moi recente:

a) Axudas aos Concellos para inversión en zonas comerciais.
b) Axudas ás Asociacións de Comerciantes para accións de promoción comercial.
c) Creación de Centros Comerciais Urbáns.
d) Axudas especiais para a Xubilación Anticipada de Comerciantes maiores de 60 anos.

- I Congreso Galego de Autónomos.

- I Congreso Nacional de Autónomos.

- 9 edicións da feira de Autónomos.

- Servizo Galego de Colocación, Orientación Laboral e Asesoramiento para o Autemprego, do cual somos centro asociado.

- Xunta Arbitral de Consumo para solucionar os conflictos entre empresarios e consumidores a través do arbitraxe, un sistema rápido, áxil e sinxelo, do cual formamos parte en condición de árbitro.

- Reforma da ley de enxuizamento civil, incorporando "o proceso monitorio" que permitirá ás PEMES e Autónomos reclamar de forma áxil as deudas dinerarias inferiores a 30.000 Euros, que estén documentadas.

- Formación: Ampliación do ámbito de aplicación do FORCEM ao colectivo de Autónomos.

- Formación ocupacional e continua de Autónomos e desempregados especialmente mulleres.

- Creación de créditos subvencionados para instalación, reforma e ampliación de establecementos, ampliándolos progresivamente a todos os sectores.

- Creación dunha línea de MICROCRÉDITOS específica para PEMES Y AUTONOMOS.

- Creación do Observatorio Galego de Empresarios e Traballadores Autónomos, no marco do IGAPE con presencia da FEDERACION DE AUTONOMOS DE GALICIA

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
10/11/2007 ir arriba
COMENTARIOS añadir comentario
Esta web no se hace responsable de los comentarios escritos por los usuarios. El usuario es responsable y titular de las opiniones vertidas. Si encuentra algún contenido erróneo u ofensivo, por favor, comuníquenoslo mediante el formulario de contacto para que podamos subsanarlo.
ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina